Menu
Bedrijfsvoering

De belangrijkste wetten en regels op het gebied van ontslag

Het kan iedereen overkomen en het heeft vaak grote gevolgen, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt: ontslag. Het geven van ontslag is, ter bescherming van de werknemer, aan regels gebonden. Deze regels staan beschreven in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) en het Ontslagbesluit.

Ontslag aanvragen bij het UWV

Indien er ontslag zonder wederzijds goedvinden gaat plaatsvinden, is in de meeste gevallen toestemming van het UWV nodig. Een ontslagprocedure dient opgestart te worden. Onder andere ontslag op staande voet en ontslag door faillissement van de werkgever vallen hier buiten. Bij ontslag via het UWV wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Ontslag via de rechter

Ontslag kan ook via de rechter aangevraagd worden. Er wordt ontbinding van de arbeidsovereenkomst aangevraagd. Voor ontbinding kan alleen gekozen worden op basis van dringende redenen, zoals ontslag op staande voet of verandering in omstandigheden, zoals een slechte arbeidsverhouding of veel ziekteverzuim. Een ontslagvergoeding komt hier vaak bij kijken.

Ontslag op staande voet

Soms gebeurt er iets waardoor het noodzakelijk is de werknemer met onmiddellijke ingang te ontslaan: op staande voet. Omdat een werknemer geen recht heeft op een WW uitkering als het ontslag op staande voet terecht is, zijn er dringende redenen voor het ontslag nodig. De dringende reden moet aan de werknemer medegedeeld worden en het moet onverwijld gegeven worden: direct na de verwijtbare gedraging moet er actie ondernomen worden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is het ontslag vernietigbaar.

Dringende redenen zijn ernstig verwijtbare gedragingen. Denk hierbij aan drugs- en alcoholgebruik tijdens het werk, diefstal en verduistering. Omdat het ontslag vernietigbaar is als het niet aan de vereisten voldoet, is het voor werknemers aan te raden contact op te nemen met KHS advocaten bij ontslag. Zij kunnen uitzoeken of het ontslag terecht is aan de vereisten voldoet.

Bron afbeelding