Menu

Algemene Voorwaarden

CRIO

1. Definities

1.Aannemer: CRIO The WEB Company

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt gesloten.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke transactie of overeenkomst met CRIO.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor CRIO niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege CRIO The WEB Company gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, behalve indien door CRIO schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door CRIO The WEB Company heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte- of contractformulier is ingevuld en ondertekend door opdrachtgever en ontvangen en geaccepteerd is door CRIO The WEB Company.

2.Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. CRIO kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens CRIO  The WEB Company niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. CRIO heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft CRIO The WEB Company het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. CRIO behoud ten alle tijde het recht contracten, tegen de gemaakte afspraken ten tijde van het afsluiten van een overeenkomst, af te kopen.

6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van CRIO zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij opdracht tot aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan alle situaties waarover CRIO geen invloed in heeft of de situaties die buiten machte van CRIO The WEB Company zijn ontstaan.

2. CRIO is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. CRIO heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van CRIO.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. Het verschuldigde bedrag wordt, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, indien dit niet het geval is behoudt CRIO het recht de (weder-)presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

4. CRIO doet opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst toekomen.

5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de CRIO The WEB Company kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de CRIO een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan CRIO is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt CRIO een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient CRIO het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de CRIO The WEB Company site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart CRIO The WEB Company ter van enige aanspraak.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door CRIO vervaardigde materiaal en de daar op rustende (intellectuele-)rechten zijn en blijven eigendom van CRIO.

12. Aansprakelijkheid

1. CRIO is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar CRIO weinig of geen invloed op kan uitoefenen. CRIO kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met CRIO  The WEB Company of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CRIO.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CRIO slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van CRIO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart CRIO The WEB Company voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van CRIO The WEB Company.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. CRIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CRIO is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5.CRIO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die CRIO The WEB Company mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan CRIO The WEB Company. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die CRIO The WEB Company als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

1. CRIO heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens CRIO  The WEB Company niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CRIO zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van CRIO kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door CRIO gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herendienststelling heeft voldaan, groot € 90,76 excl. BTW.

15. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens CRIO vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van CRIO.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

1. CRIO behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CRIO en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.